زیستن در محیط زیست (JLE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله