شماره‌های پیشین نشریه

نویسندگان محترم می بایست درقبال دریافت پذیرش هرمقاله مبلغ 1000000ریال ودرقبال گزارش کوتاه علمی 500000ریال به حساب دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی واریز نمایند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان